Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen henkilötietojen käyttö Master Yhtiöt Oy:ssä. Laatimispäivämäärä 14.7.2017, päivitys 26.8.2021

Rekisterinpitäjä

Master yhtiöt-konserniin kuuluvat Master kodit Oy, Vantaan Siemen ja Kone Oy sekä Teräsasennus Toivonen Oy.

Master yhtiöt Oy

Käyntiosoite: Masterintie 1B, 80710 Lehmo

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Master yhtiöt Oy Talouspäällikkö Jonne Ihalainen , Masterintie 1B 80710 Lehmo Puhelin: 050 539 2826

Rekisterien nimet:

Asiakasrekisteri Toimittajarekisteri Työntekijärekisteri

Asiakasrekisteri

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja asiakkaasta: yhteystiedot, henkilötunnus, luottotiedot ja vuokravakuustiedot. Lisäksi asiakkaasta voidaan tallentaa myös asiakkaan ilmoittamia lisätietoja. Luovutettuja henkilötietoja voidaan käyttää vuokrasopimusten ja asiakkuuksien hallintaan, asiakaan tietojen ylläpitoon, vuokrareskontran ylläpitoon, vuokrasopimusten käsittelyyn sekä markkina- ja mielipidetutkimusten suorittamiseksi.

Toimittajarekisteri

Rekisterinpitäjä on oikeutettu siirtämään toimittajastaan tarpeelliset tiedot siinä laajuudessa, joka on tarpeen sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi.

Henkilörekisteri

Rekisteriin tallennetaan rekisterinpitäjän työntekijöitä koskevia tietoja: osoite, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, veronumero ja pankkiyhteys. Näitä tietoja käsitellään lakisääteisin perustein yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereihin tallennettavat tiedot kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään, vuokra-asuntohakemuslomakkeella sekä vuokrasopimuksella. Asiakkaan henkilötietoja voidaan tarkistaa mahdollisia muutoksia vastaaviksi henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä, kuten luottotiedot Suomen asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Rekisterinpitäjä saa toimittajilta riittävät yhteystiedot toimitussopimuksen nojalla suoritettavan velvoitteen hoitamiseksi.

Tietojenkäsittelyn ulkoistaminen

Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi (IT-tuki, järjestelmätoimittaja). Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen ja muiden voimassaolevien säädösten vaatimuksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan tallentaa ulkomaisille pilvipalvelimille, jolloin tallentamisessa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto on luotettavasti arkistoitu sekä digitaalinen aineisto sijaitsee järjestelmän toimittajan palvelimella, joka on suojattu. Näitä aineistoja pääsevät käsittelemään vain ne jotka ovat siihen oikeutettuja.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys kirjallisesti rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi) ottamalla yhteys kirjallisesti rekisterinpitäjään.

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön tietosuoja-asetuksessa säädetyn ajan puitteissa, joka on lähtökohtaisesti yksi kuukausi toimenpidepyynnön esittämisestä.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Mikäli henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisiä perusteita, poistetaan henkilötiedot tarpeettomina rekisteristä.

Työntekijärekisterin henkilötietoja säilytetään lainmukaiset määräajat.

Toimittajarekisterin henkilötietoja säilytetään koko sopimusvelvoitteen loppuunsaattamisen ajan.